Villkor för deltagande i adventskonkurrens

 • Tävlingen pågår från 01.12.18-24.12.18.
 • Alla personer över 18 år i Sverige som har en giltig e-postadress har rätt att delta. Anställda hos TecTake Sweden AB och personer som deltar i utarbetandet av tävlingen har inte rätt att delta i tävlingen.
 • På vår webbshop www.tectake.se kan personer finna adventskalendern och öppna en lucka varje dag i adventsäsongen. Deltagande sker genom att fylla i följande inmatningsformulär och bekräfta informationen genom att klicka på "Submit" –knappen.
 • Vinnarna dras bland alla de deltagarberättigade personerna den [datum] efter avslutad tävling och informeras om priset via e-post. Vinnarna behöver därefter besvara TecTakes meddelande inom en vecka.
 • Rätten till priset bortfaller utan ersättning om en vinnare inte kontaktar eller besvarar TecTakes meddelande inom utsatt tid.
 • Vid överträdelse av villkoren för deltagande, i synnerhet vid felaktig information om villkoren för deltagande eller oacceptabelt deltagande, förbehåller vi oss rätten att utesluta de berörda personerna från tävlingen. Om det är nödvändigt kan vinsten bli upphävd och dras tillbaka.
 • Vi förbehåller oss rätten att säga upp tävlingar när som helst utan förvarning, särskilt om det på grund av tekniska (tex hårdvaru- eller mjukvarufel, IT-systemmanipulation) eller juridiska skäl, omöjliggör eller hotar tävlingens drift.
 • Juridisk användning är utesluten. En kontant utbetalning av priset är inte möjlig.

Sekretesspolicy: Information om hur vi behandlar din personliga information finns i vår integritetspolicy.

Tävlingsarrangör: TecTake Sweden AB, Adelgatan 21, 211 22 Malmö

 

Information och behandling av personupplysningar

 1. Namn och kontaktuppgifter på den ansvariga verksamheten

Denna sekretesspolicy gäller behandling av personuppgifter på:

Dataansvarig: TecTake Sweden AB (fortsättningsvis ”TecTake”)

Adelgatan 21
211 22 Malmö

Sverige

Telefon: +46 (0) 8 550 042 02

Email: mail@tectake.se

TecTakes Data Supervisor kan kontaktas via mail@tectake.se

 

 1. Insamling och registrering av personuppgifter samt typ och syfte med behandlingen

För att genomföra tävlingar samlar vi in följande information:

 • Förnamn, efternamn
 • Adress (endast på vinnaren av tävlingen)
 • IP-adress
 • E-postadress

Data samlas in för att

 • Möjliggöra deltagande i tävlingen
 • Utse tävlingens vinnare
 • Kontakta deltagarna (exempelvis för att informera vinnaren)

Denna information registreras på din begäran och krävs i enlighet med artikel 6, stk.1, s. 1, litra b GDPR för ovanstående syfte för deltagande i tävlingar, utse vinnarna, prisutdelning samt korrespondens med deltagarna.

De personuppgifter som samlats in av oss kommer att behållas tills de inte längre behövs för ovanstående ändamål och därefter tas bort, såvitt vi i enlighet med artikel 6. 1 skickat. 1 färg c GDPR behöver spara dem på grund av skatt och lagrings- och dokumentationsförpliktelser (HGB, STGB eller AO) eller om du i enlighet med avsnitt 6. 1 mening 1 lit. en GDPR har gett sitt samtycke för ytterligare lagring.

 1. Offentliggörande av uppgifter till tredje part

Överföring av din personliga information till tredje part för andra ändamål än de som anges i denna policy äger inte rum. Adventkalendern levereras av den externa tjänsteleverantören yourfans GmbH, Nymphenburger Str. 3, D-10825 Berlin, Tyskland, på uppdrag av TecTake. För att utföra tävlingskampanjen kommer tjänsteleverantören leverera adventskalendern via en iframe som en applikation. Den data som samlas in genom denna ansökning, samlas in och behandlas av tjänsteleverantören på servrar i Tyskland för att utföra tävlingsreglerna och bestämma vinnaren. Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6, stk. 1, mening 1 lit. b GDPR för att underlätta tävlingskampanjen för våra kunder och tillhandahålla de funktioner som krävs för den, till exempel deltagarregistrering och prisdragning.

 1. Deltagarrättigheter

Du har rätt:

 • att i förhållande till 7 stk. 3 GDPR, när som helst återkalla ditt samtycke. Som ett resultat av detta kan vi inte fortsätta databehandling baserat på detta samtycke till framtiden.
 • att i enlighet med art. 15 GDPR, begära information om hur dina personuppgifter behandlas av oss. I synnerhet kan du begära information om behandlingsändamål, vilka personuppgifter samt till vem din data har delgivits, den planerade relagringstiden, rätten till rättelse, radering, begränsning av behandling eller motstånd, rätt till överklagande. Rätten till att begära källan till dina uppgifter, om de inte samlas in från oss, och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och i förekommande fall meningsfull information om dina uppgifter.
 • att i enlighet med art. 16 GDPR begära omedelbar korrigering av felaktig eller ifylld personlig information som är lagrad av oss.
 • att i enlighet med artikel art. 17 GDPR kräva att de personuppgifter som vi har lagrade raderas, såvida inte uppgifterna krävs för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information eller fullgörandet av en rättslig skyldighet av hänsyn till allmänintresse eller för anspråk, utövande eller försvar av lagliga rättigheter.
 • att i enlighet med art. 18 GDPR, kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om uppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig, är behandlingen olaglig – dock avvisas radering, även om vi inte löngre är behov av uppgifterna, då du har behov av dem för att ansöka, utöva eller försvara juridiska krav - eller du har invänt mot bearbetning enligt Art. 21 GDPR
 • Att i enlighet med art. 20 GDPR, ta emot dina personuppgifter som du gav oss i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format, eller begära att du skickar det till en annan ansvarig
 • att överklaga till en tillsynsmyndighet i enlighet med art. 77 GDPR. Som regel kan du kontakta den lokala tillsynsmyndighet i din bostadsort, på jobbet eller på vår affärsplats.

Diese Aktion ist leider schon vorbei.

Schon bald gibts hier wieder eine neue Aktion!